Min profil innlogging
: :
«Kunnskap for framtida»

Ph.d.-kandidatar

Lista nedanfor viser kva kandidatar i ph.d-programmet arbeider med i sine pågåande doktorgradsprosjekt og kva fagleg tilknyting dei har på HVO/HiM. Lista er sett opp i alfabetisk rekkjefølgje, sortert etter namn på forskar.

Namn Avd Hoved Lengd Dr prosjekt beskrivelse
Berg, Ole Kristian AHS HiM Kamp mot høy dødelighet hos eldre hoftebruddpasienter: Behandling med ny treningsstrategi etter operasjon
Frisvoll, Inger Cecilie AØS HiM 4-årig Reformer og profesjonsutøvelse – om legers og sykepleieres profesjonsutævelse og
tverrprofesjonelle samarbeid i tilknytning ti utskrivingsklare pasienter
Hogstad, Ingrid Johnsen AHS HiM 4-årig Mindreårige barn som pårørende til en døende mor eller far – Helsepersonells kommunikasjon
med små barn
Hol, Hege AHS HiM 4-årig Assistert død i sykepleien: En studie om norske sykepleieres erfaringre i beslutningsprosessen når uhelbredelig syke pasienter reiser spørsmålet om hjelp
til assistert død
Jørgensen, Nanna N.K.D. ASH HVO 4-årig Vandringsterapi på grønn resept - hvordan vandring i en natur- og sosial kontekst kan virke helsefremmende på mental helse
Midtbust, May Helen NTNU 4-årig Pallativ omsorg til personer med demens og deres pårørende i sykehjem
Mordal, Elin AHS HiM 4-årig Maternity care in Hwassa Zuriya Worda: The impact of structural and cultural factors on
utilization of professional birth attendants and maternity facilities
Myklebust, Kjellaug Klokk AHS HiM 4-årig Samspill og relasjonelle tilnærminger I psykisk helsearbeid
Næss, Ole ASH HVO 6-årig Alkoholidentifikasjon- og intervensjon i somatisk sykehus. Pasienterfaring og kunnskapsbasert praksis i kvalitet- og utviklingsarbeid
Nygård, Linda Anette Kornstad AHS HiM 4-årig Ernæringsoppfølging i den kommunale helsetjenesten og konsekvenser for pasientsikkerheten – kan økt
inntak av marine proteinkilder forebygge fall og skade hos eldre?
Skogen, Ingeborg Berg AKF HVO 3-årig Tilretteleggere og barrierer i nærmiljøet for opplevd mulighet til vektkontoll hos overvektig ungdom
Stenhammer, Madeleine Zetterlund ASH HVO 4-årig "Man blir aldri noe annet enn omstreifer på Svanviken". Utviklingen av norsk sosialpolitikk sett gjennom samspillet mellom myndighetene og Norsk misjon blant hjemløse på institusjonen Svanviken (1949 – 1986)
Vaadal, Kristine ASH HVO 4-årig Unge kvinner og alkohol i likestilte Norge - Spiller kjønn noen rolle?
Vik, Erlend AØS HiM 4-årig Profesjonsautonomi og samhandling i en funksjonelt differensiert helsetjeneste
Walseth, Erlend ASH HVO 4-årig Det aktive samfunn: Oppfølging og avklaring i NAV