«Kunnskap for framtida»

Kvalitet i opplæringa – om tilpassa opplæring (KiO)

Prosjektansvarleg:
Prosjektleiar:
Løyvingsperiode og finansiering
fra Noregs forskningsråd:

Høgskulen i Volda
Professor Peder Haug  Send e-post til professor Peder Haug

1.1.2007–31.12.2010


Hovudmålet med prosjektet er å få større kunnskap om korleis kvalitet i undervisninga er forstått, praktisert og opplevd i skulen ut frå perspektiv knytt til omgrepet tilpassa opplæring.

Delmåla med studien er å få svar på  følgjande:

  • Korleis prioriterer og arbeider kommunar og skular med tanke på å utvikle kvaliteten på opplæringa innanfor tilpassa opplæring? 
  • Korleis planlegg, gjennomfører og evaluerer lærarane opplæringa i utvalde klassar? 
  • Korleis erfarer og vurderer elevar og foreldre den opplæringa som går føre seg?

På dette grunnlaget skal vi kunne utvikle betre måtar for å registrere tilpassa opplæring på.

Prosjektet studerer kvaliteten på opplæringa i grunnskulen, knytt til omgrepet tilpassa opplæring, aktualisert av Kunnskapsløftet, men med ei mykje lengre historie.

Grunnlaget for prosjektet er analysar av forsking om tilpassa opplæring som syner at ein ikkje kan definere kva tilpassa opplæring er i form av bestemte kategoriar eller metodar for handling. Ein må i staden få fatt i feltet sine eigne vurderingar, grunngjevingar og forståingar av det arbeidet som blir gjort. Det krev ei open tilnærming til fenomenet og omgrepet.

Som ein felles referanse i prosjektet legg prosjektet til grunn den didaktiske trekanten, og som er den opne reidskapen for analyse av kvalitetane ved opplæringa. Trekanten framsteller relasjonar mellom aktørar, lærestoff og arbeidsmåtar.

 

Prosjektet er delt inn i tre hovudtema som både skal sjåast i samanheng og kvar for seg. Kvart tema vert studerte dels gjennom ein felles kvantitativ og representativ studie og dels som eigne og sjølvstendige kvalitative nærstudiar:

Tilpassa opplæring i skuleutvikling

  • Tilpassa opplæring i undervisning 
  • Utbyte av tilpassa opplæring

Informantane i prosjektet er leiarar på kommune og skulenivå, lærarar, foreldre og elevar. Til dette kjem omfattande studiar i klasseromma for å fange opp kva aktivitetar som går føre seg.