«Kunnskap for framtida»

Geir Tangen

Geir Tangen

KFS
Rådgjevar

E:
T: +4770075344

vCard

FoU-rådgivar Geir Tangen er utdanna cand.polit. med hovudfag i samfunnsvitskap frå Universitetet i Tromsø (1992). Har tidlegare vore tilsett som høgskulelektor ved Høgskulen i Volda, programkoordinator for NFR-programmet «Regional utvikling» (1999-2004) og forskar ved Møreforsking Volda (1997-2013). I tillegg har han hatt fleire ulike administrative stillingar ved HVO, både på avdelingsnivå og fellesnivå.

Forskingsprosjekta har særleg vore innanfor fagområde som regional utvikling, regionale innovasjonsprosessar, lokal næringsutvikling m.v. og særleg med problemstillingar knytt til ulike samarbeidsmodellar og partnarskap innan lokalt- og regionalt plan- og utviklingsarbeid. Har publiseringar i nasjonale og internasjonale faglege tidsskrift, fagbøker, konferanserapportar med meir.

Utdanning/Education:

Akademisk grad/Academic degree:

Cand.polit.

Forsking / Research:

Fag-/kompetanseområder/ekspertkommentar:

  • SAMFUNNSFAG:
    • Samfunnsplanlegging: