«Kunnskap for framtida»

STUDIESITUASJON_Larar_LINE_SJOHELLE__rgb_06_620.jpg

vidareutdanning for lærarar

Høgskulen har eit stort mangfald av vidareutdanningar for lærarar og barnehagelærarar. 
Her finn du ei oversikt over alle tilboda. 

Søknadsfrist 1. mars:
vidareutdanning i regi av UTDANNINGSDIREKTORATET (UDIR)

kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet er ei satsing på videreutdanning for lærarar og skuleleiarar. Målet med satsinga er å styrkje lærarar og rektorar sin kompetanse, som vidare skal gi elevane auka læringsutbytte og motivasjon i skulen. Studietilboda er knytt til læraren sitt daglege arbeid i skulen, der yrkespraksis blir nytta både som refleksjon og utprøvingsarena.  Lærarar som ønskjer å delta kan søkje om å få ta videreutdanning dersom dei har lite eller inga fordjuping i faget frå tidlegare. Som einaste høgskulen i landet, tilbyr Høgskulen i Volda Nynorsk i opplæringa, 8. - 13. årssteg.

Høgskulen i Volda tilbyr norsk, matematikk, engelsk og naturfag.

KOMPETANSE FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE

Frå hausten 2017 tilbyr Høgskulen i Volda vidareutdanninga Rettleiarutdanning for prakislærarar i barnehagen, som er ein del av av strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020».

Naturfag og matematikk i barnehagen er eit tilbod under same strategien. Dette er ei vidareutdanning for pedagogar i barnehagen som ynskjer å vidareutvikle sitt faglege og didaktiske grunnlag, for så å kunne legge til rette for gode naturfaglege og matematiske aktivitetar for og med barn.

Praktisk informasjon