«Kunnskap for framtida»

Mål for kvalitetsarbeidet ved Høgskulen i Volda

2. Mål

HVO sitt kvalitetssystem skal bidra til å verkeleggjere høgskulen sitt mål om å vere

Ein utviklingsorientert institusjon som i samarbeid og konkurranse med andre utdannings- og forskingsinstitusjonar driv utdanning, forsking, fagleg utviklings-arbeid og formidling med høg kvalitet.

2.1            Kvalitetssystemet skal

  • synleggjere god kvalitet og avdekkje sviktande kvalitet
  • fremje ein kvalitetsmedviten kultur
  • gi informasjon til leiinga og styret som grunnlag for avgjerder om prioritering og ressursfordeling
  • avklare kven som har ansvar for kva når det gjeld utviklinga av god studiekvalitet
  • bidra til å utvikle og forbetre studiekvaliteten, ikkje berre kontrollere

    Arbeidet med betring av studiekvaliteten kan framstillast som ein prosess med fire fasar som stadig gjentek seg: