«Kunnskap for framtida»

Lokaler og leige

Lokala ved HVO er vanlegvis brukte til undervisingsformål måndag - fredag kl 08 - 16
På kveldstid og i helgar er ein del av lokala ledige og kan brukast til andre formål.


Regelen er då:
> Bruk i HVO-regi eller HVO-relatert er uten kostnad
> Bruk i regi av student-lag og organisasjonar, og HVO-studentar er uten kostnad
> Eksterne personar eller organisasjonar betalar leige for lokala


Oversikt over lokaler og prisar finn du i prislista.

Utleige av gymsalar og symjehall foregår slik:
- leige måndag - fredag kl 0800 - 1545: kontakt kroppsøvingsseksjonen på lærarutdanninga
- leige måndag - fredag etter kl 1545:  kontakt Studentsamskipnaden tlf 70075240
- leige laurdag og/eller søndag: kontakt Studentsamskipnaden tlf 70075240

Utlån og utleige av undervisingsrom og møterom for kveld og helg vert handtert av Anne Helene Sørhagen.