«Kunnskap for framtida»

Enøk

Høskulen i Volda er med i eit enøk-nettverk saman med ein del andre høgskular. Målet med arbeidet er å redusere det årlege energiforbruket med 6%.
Nokre av tiltaka som er utført til no er:
- oppdeling i energi-blokker slik at kvart av dei store husa har eigen målar
- utskifting av fjernvarmerørleidning mellom Idrettsbygget og Kårstad-huset
- utskifting av lysarmatur i fellesredaksjonen i Strøm-huset
- installering av kondensatorbatteri for å sleppe å betale for reaktiv effekt
- avtale med netteigar om momentan fjern-utkopling av el-kjelar gir lavare nettleige
- informasjon til tilsette om enøk

og mange store og små tiltak er under planlegging