«Kunnskap for framtida»

Avdelingar ved Høgskulen i Volda

Avdeling for kulturfag

organiserer det største fagmiljøet innafor kultur- og idrettsfag utanom storbyane i Noreg. Avdelinga har seks bachelorprogram, faglærarutdanning, ni årsstudium og fleire vidareutdanningar, nettstudium og halvårsstudium. Hovudområda er drama og teater, musikk, medie- og kommunikasjonsteknologi, idrett/friluftsliv og formgiving, kunst og handverk. Avdelinga samarbeider tett med Møre og Romsdal fylkeskommune om kulturformidling og kulturproduksjon gjennom Seanse, senter for kunstproduksjon.

Avdeling for mediefag

har fagleg ansvar for mediekunnskap, journalistikk, PR og kommunikasjon, dokumentarfilm og animasjon og har eit betydeleg fagmiljø innan feltet i Noreg. I tillegg til eit stort strategisk høgskuleprogram finansiert av forskingsrådet, har avdelinga stor ekstern finansiering av forskings- og utviklingsverksemd finansiert av m.a. Fritt ord, medieforskingsfondet og medieføretak. Produksjonar frå fagfolk og studentar har vunne mange internasjonale og nasjonale prisar innan dokumentarfilm, animasjon m.m. og fleire føretak er etablert med utgangspunkt i miljøet.

Avdeling for samfunnsfag og historie

har ansvar for utdanningar i sosialt arbeid, samfunnsplanlegging og leiing og historie. Avdelinga har eit sterkt fagmiljø og har ansvar for masterutdanningar i sosialt arbeid, samfunnsplanlegging og leiing og delansvar for master i kulturmøte. Alle institutta ved avdelinga har stor forskings- og utviklingsverksemd, m.a. i samarbeid med Møreforsking Volda, og eit relativt omfattande internasjonalt utdanningssamarbeid. Fagpersonale arbeider med aktuelle tema knytt til planlegging, omstilling og utvikling i offentleg sektor, profesjonsutøving og kvalifisering og arbeid med regionale og næringshistoriske problemstillingar. 

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning

har ansvar for lærarutdanningane (allmenn, førskule, ppu) og fagområda norsk, engelsk, pedagogikk, matematikk, naturfag, mat og helse og religionsfag. Avdelinga har ansvar for masterutdanning i spesialpedagogikk, masterutdanning i nynorsk skriftkultur, delansvar for master i kulturmøte, og har bachelorgrad i språk og litteratur samt fleire års- og fordjupingsstudium. Avdelinga er den største i tal studentar og fagfolk og har stor aktivitet innan grunnutdanning, etterutdanning og vidareutdanning av lærarar for grunnskule og vidaregåande skule. Avdelinga har høg forskingsaktivitet og fleire store forskingsprosjekt finansiert av Forskingsrådet spesielt knytt til utdanningsforsking.