«Kunnskap for framtida»

Publikasjonar knytt til prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom embetsmenn og bønder

Denne sida inneheld bibliografiske referansar og evt. lenke til fulltekstversjonar av publikasjonar utgjevne i tilknyting til prosjektet.

Konferanseinnlegg og andre papers, sjå lenke på hovudsida til prosjektet.

2008:

Gjerdåker, Brynjulv: 'Bonde'/'bønder' - ein omgrepseksegese knytt til den historiefaglege nasjonsbyggingsdiskursen sett gjennom hermeneutiske prisme til nokre historikarar frå Ernst Sars til Øystein Rian. Notat 9/2008. Notat / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda

2009:

Døssland, Atle : Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn : arbeidshypotesar om tid og rom. Notat 1 / 2009. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda.

Kjelland, Arnfinn: Mikrohistorie: «gammal og sur vin i nymåla krukker» - eller ei teoretisk nyorientering i historiefaget? Notat 4 / 2009. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda.

Kjelland, Arnfinn: Norsk lokalhistorie og «nyare» mikrohistorie. Heimen, ISSN 0017-9841, bind 46, 2009 hefte 3, side 237-254 (korrekt paginering på utlagt versjon).

Krøvel, Harald: Mikrohistorie - eit uttrykk for paradigmeskifte i historiefaget? Notat 15 / 2009. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda.

2010:

Kjelland, Arnfinn: Fadderskap som sosial relasjon - forskings­status, kjelder og metode. Notat 16 / 2010. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda.

Døssland, Atle: Embetsmenn, bønder og fadderskap i Hosanger sokn 1750-1854. Notat 20 / 2010. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda

2011:

York, Eivind Urkedal: «der effter blef Stor bulder og Allarm». Bondemotstand og embetsmenn i Bergenhus stiftamt i samband med prosessen rundt dagskatten,
1712-1715
. Notat 9 / 2011. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda.

Munch-Møller, Marthe Glad: Mat, protest og verdighet. Kommunikasjon mellom allmue og embetsmenn under hungersnøden i Dypvåg 1801. Notat 10 / 2011. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda.

Teigum, Ivar: Embetsfolk og allmuge i Vågå 1680-1730. Notat 14 / 2011. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda.

Grepperud, Arvin Andreas: «...med ond Bescheed, Hug och Slag...». Forholdet mellom bønder og embetsmenn slik det går fram av supplikker i åra 1661–62 fra Akershus len. Notat 15 / 2011. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda.

Pedersen, Amund: Matopprør eller maktoppgjør? En nærstudie av kornoppløpet i Arendal 1813. Notat 16 / 2011. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda.

Bolstad, Gunnar: Politisk kulturdannelse i Bratsberg amt. Notat 17 / 2011. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda.

Gjerdåker, Brynjulv: Statstenestemann og «Almuens Formand». Lensmannsombod og lensmenn i det nordafjelske Noreg ca. 1660-1870. Trondheim, Tapir 2011.

2012:

Artiklar i antologien: Atle Døssland, Arnfinn Kjelland, Harald Krøvel, Marte Sinderud (red.): Frå Volda til verda - fjerne og nære kulturmøte. Historiestudiet i Volda 40 år. Akademika 2012:

Døssland, Atle: Møte mellom bønder og embetsmenn (s. 235-39)

Døssland, Atle: «Lutter Bønder vare Faddere til min Daab». Kulturmøte mellom embetsmann og bonde sett gjennom forteljinga til ein offisersson (s. 241-53)

Vårdal, Mette: Mikrohistorie og spørsmålet om representativitet og relevans (s. 255-69)

Hyvik, Jens Johan: Embetsmannselitens posisjonering – universitetets skriv om det norske språket og lovforslag om ettertrykk i 1815 (s. 271-86)

Kjelland, Arnfinn: Underoffiserane i bygdesamfunna på 1700-talet. Eit «forbindende mellomledd» mellom bønder og embetsmenn? (s. 287-311)

Krøvel, Harald: «Længe har jeg anraabt Retfærdigheden og Loven. Men det har været et Raab i Ørken». Ein avmektige embetsmann i strid med allmugen i Vågå (s. 313-48)

2013:

Ørstavik, Beate Moltubakk: Magdalene Thoresen og Sunnmøre. Forfattar blant embetsmenn og bønderNotat 1 / 2013. Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda.