«Kunnskap for framtida»

Prosjektseminar 3.-4. september 2008: Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn

Bidrag (innlegg og paper):

Atle Døssland (HVO, prosjektleiar): ”Lutter Bønder vare Faddere til min Daab”. Det prosjektet handlar om

Arne Bugge Amundsen (Universitetet i Oslo): Delkulturer og kulturmøter i lokalsamfunn

Ketil Skogen (NINA): Motstand uten opprør. Hverdagslige omfortolkninger av maktforhold

 

Ola Teige (Universitetet i Oslo, sjukdomsforfall): Historisk nettverksanalyse

 

Presentasjon av skisser til delprosjekt 1

Knut Sprauten (NLI, delprosjektansvarleg): Innleiing

Jens Johan Hyvik (HVO, postdoc-stipendiat): Folkekultur og elitekultur i Norge 1660-1870

Gerd Mordt (Riksarkivet): Luksusdebatten i Danmark-Norge på 1700-tallet

Maria Halle (masterstudent Universitetet i Oslo): Topografenes syn på kvinners arbeid

Aud Mikkelsen Tretvik (NTNU): Kontaktflater mellom bondesamfunn og embetsstand (powerpoint)

Svein Ivar Langhelle (Universitetet i Stavanger): "Uden Haugianernes Assistance kan ikke en Præst udrette de stor Ting"

Presentasjon av skisser til delprosjekt 2

Arnfinn Kjelland (HVO, delprosjektansvarleg): Innleiing med vekt på den mikrohistoriske tilnærminga

Atle Døssland: Romsdalsfuten og "hans anhang"

Ivar Teigum (bygdebok for Vågå og Sel): Embetsmenn og allmuge i Sunde-skrivaren Henrik Jacobsen Smidt si tid i Nord-Gudbrandsdalen - ei skisse

 

Presentasjon av prosjektskisser til delprosjekt 3

Brynjulv Gjerdåker (HVO, delprosjektansvarleg): Bondelensmenn i det nordafjelske Noreg ca 1750-1870

Birger Løvlie (HVO, delprosjektansvarleg): Hans Strøm mellom patron og klient

Harald Krøvel  (HVO, stipendiat): Innføring av obligatorisk skule i Noreg - eit møte mellom to kulturar?

Margit Løyland (Riksarkivet): Kamp om rett lære - om religiøs forståing og samhandling på Agder ut frå ei kyrkjerettsleg kjelde

Andrew Newby (University of Aberdeen, sjukdomsforfall): The patron-client relationship in Eighteenth Century Scotland

Kåre Lunden (Universitetet i Oslo): Merknader til prosjektet

Tilbake til hovudsida for prosjektet.