«Kunnskap for framtida»

Nye studietilbod

MASTEREMNE VED Avdeling for kulturfag

Foto: Christoffer Vågnes

PLAYFUL TRUTH-APPROACH

Studiet er eksperimenterande og reflekterande omkring spørsmål som kva gjer noko sant? Kva for sanning skal vi bygge vidare på i våre liv og arbeid? Kva er forståing, kreativitet, leik og intuisjon? Korleis blir sanning definert innan ulike fagdisiplinar?   Studiet vekslar mellom praktisk, kreativ oppgåveløysing i grupper, førelesingar og diskusjonar, og skriving av refleksjonar. Mykje av aktiviteten vil foregå gjennom utandørs vandringar der ein integrerer sansing, rørsle og tenking. Studiet er engelskpråkleg, og samlingsbasert med tre vekesamlingar.  Les meir.

Å SKAPE MEINING

I studiet får ein arbeide skapande med sitt eige fagfelt i ei samhandling  med studentar frå andre praktiske og estetiske fag. Arbeidet munnar ut i kunstnarlege fellesproduksjonar, til dømes ein musikkvideo eller ei sceneframsyning. Studiet bidrar til refleksjon omkring det å skape meining både i kunsten og i livet.

SØKNAD OG OPPTAK

 Å skape meining og Playful truth-approach kan takast som vidareutdanningsstudie på masternivå eller som valemne i masterstudiet Meistring og myndiggjering ved Institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda. Ein kan og søkje opptak etter realkompetanse.

15 studiepoeng | Eitt semester | Søknadsfrist 1. desember.

Emnensvarleg: Magnar Åm | magnara@hivolda.no | 913 85 953

Ny bachelor i teater og drama HØSTEN 2016!

Etter mye revisjons- og utviklingsarbeid er seksjon for drama og teater stolte av å presentere sin nye bachelor i teater og drama.

Den nye bacheloren er mer praktisk orientert og har fått en medierettet profil, med bl.a. nye emner som inneholder arbeid med dubbing, dokumentarteater, tegneseriemime, radioteater, adaptasjon, manusutvikling og lydbok. Andre emner inneholder arbeid med skuespillerteknikk, regi, dramaturgi, anvendt teater, fortelling og teater og helse. 

Flere av de nye emnene vil kunne tas som videreutdanning for tidligere studenter, og utvikles i samarbeid med bl.a. NRK radioteateret og NorDubb.

- Etter en kartlegging av tidligere studenters videreutdanning og yrkesvalg bestemte vi oss i fjor for å endre og utvide bacheloren vår. Vi har vært i dialog med disse studentene underveis, og flere av emnene er utviklet ut fra deres innspill, sier seksjonsleder Vibeke Preus Bech. Hun understreker at enkelte av emnene fortsatt er under utvikling, men at studiet som helhet allerede nå er søkbart gjennom Samordna Opptak.

Som student i Volda kan du nå ta 180stp i teater og drama med mulighet for PPU etter endt studie.

En_vrang_forestilling.jpg
Bildet er hentet fra bachelorforestillingen "En Vrang forestilling" (2015) med Erle 
Slagvoll og Håvard Hestetun

Studiemodellen

Den nye studiet ser slik ut:

År

Høst

Høst

Vår

Vår

1.år

TOD101 -  Teaterproduksjon 1: Skuespillerteknikk og ensemblebygging

TOD102 - Teaterkunnskap

TOD103 – Teaterproduksjon 2: Skuespillerteknikk og dramaturgi

TOD104 – Fortelling og formidling

2.år

TOD105 – Adaptation and script writing

TOD106 – From Ibsen to Fosse

TOD201 – Teaterproduksjon 3: Skuespillerteknikk og barneteater

TOD107 – Lydbok, dubbing og radioteater

3.år

TOD202 – Teaterproduksjon 4: Skuespillerteknikk og regi

TOD108 – Teater og helse

Eller

TOD109 – Spill for kamera

TOD203 – Bacheloroppgave i teater og drama

Rekkefølgen på emnene kan endres, og flyttes i semestre, men dette er emnene vi tilbyr fra høsten 2016.

 For meir informasjon kontakt:
Vibeke Preus Bech, Høgskolelektor i drama/teater ved Høgskulen i Volda, Tlf: 70 07 52 54
E-post: vibekepb@hivolda.no
eller besøk oss på Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Drama-og-Teater-i-Volda

Her er de nye emnene

 TOD101.png

TOD102.png

TOD103.png

TOD104.png

TOD105.png

TOD107.png

TOD108.png

TOD109.png

TOD201.png

TOD202.png

TOD203.png

NATURGUIDE

Kvalitetssikra guiding er no etterspurt i marknaden som ei næring. Som eit ledd i å gjere opplevingsturismen meir bærekraftig og grøn er naturguiding ei viktig tilnærming: ei form for reiseliv som tek sikte på sporlaus ferdsel, unike opplevingar og eit opphald som strekkjer seg over fleire dagar. Foto: Andrea Alstad.

Dette nye studiet gjev utdanning som Naturguide, og grunnlag for å søke sertifisering som Norsk Naturguide gjennom Norsk Naturguideforbund (NNG).

Reiselivet i Noreg har eit mål om å verte leiande på «Tematurisme», der turar i norsk natur er eit viktig tema. Næringa gir og sterke signal om at ei kvalitetssikring av guidetenester i norsk natur er naudsynt både av tryggleiksgrunnar og for å tilby betre kvalitet på opplevingar i norsk natur.

MÅLGRUPPER

Personar som driver eller ønskjer å drive naturguiding som eiga næring eller å kvalifisere seg til arbeid hos eksisterande reiselivsaktørar.

INNHALD I STUDIET

Gjennom studiet skal studenten få røynsle som naturguide både i studentgruppa og gjennom relevant praksis. Det stillast krav til studenten sin guideforståing, frå det praktiske og sosiale til refleksjon over profesjonsrolle. Det krevjast også oppdaterte ferdigheiter slik som førstehjelpskurs og skredkjennskap.

SERTIFISERING

Studiet leder fram til ei mogleg sertifisering som kan søkjast hos Norsk Naturguideforbund av den einskilde. Norsk Naturguideforbund kan i tillegg til kvalifikasjonskrav om årsstudium i naturguiding stille fleire krav, slik som erfaring frå praktisk guiding og anbefaling frå næringa. Norsk Naturguideforbund forvaltar Bransjestandard for Naturguider og krav som gjeld for fornying av godkjenningar.