«Kunnskap for framtida»

Skriftserien

Forskingssenter for skriftkultur har ein aktiv skriftserie, der vi gir ut fagbøker som knyter seg tematisk til den nynorske målreisinga, eller andre målreisingar, eller til skriftkulturen meir allment. Vi er alltid på utkikk etter gode manus. Så langt har vi gitt ut følgjande titlar:

Nr. Tittel.

  1. Det norske Folkesprogs Grammatik (Ivar Aasen) Ved Terje Aarset 
  2.
Forteljingar om Ivar Aasen (Geir Hjorthol)  NB! UTSELD!
  3.
Norsk Navnebog  (Ivar Aasen) Ved Terje Aarset/ Kristoffer Kruken
  4.
Language Contact and Language Conflict  (Unn Røyneland)
  5.
Ny-Noreg møter Svensk-Finland  (Stephen J. Walton)  NB! UTSELD!
  6.
Ivar Aasen`s Logic of Nation  (J. Peter Burgess)  NB! UTSELD!
  7.
Litt laust, mest fast  (Stephen J. Walton)  NB! UTSELD!
  8.
Nasjonsbygging og modernisering  (Jostein Nerbøvik)  NB! UTSELD!
  9.
Aviser på nynorsk  (Øystein Sande)  NB! UTSELD!
10.
Fortida i notida  (Svein Ivar Angell)  NB! UTSELD! 
11.
Den europeiske identiteten  (Angell, Burgess, Stråth)  NB! UTSELD!
12.
Målkvinner før 1900  (Eli Bjørhusdal)  
13.
Tru og patriotisme.  Ideologi, symbol og ritual i den baskiske 
     nasjonalistrørsla ca.1890-1914. 
(Aase Norunn Digernes)  NB! UTSELD!
14. 
Elites, Language and the Politics of Identity The Norwegian Case in
     Comparative Perspective 
(Gregg Bucken-Knapp)
15. 
Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka 
    
(Helge Sandøy, Randi Brodersen og Endre Brunstad (red.)) 
16.
Skriftkultur (Kjell Lars Berge, Trine Gedde Dahl og Stephen Walton (red.)) 
     
NB! UTSELD!
17.
Mellom sann skrift og mytisk røynd  
     (Rakel Christina Granaas, Geir Hjorthol og Nora Simonhjell (red.))
18.
Melankolske klassereiser. Jon Fosses Melancholia I i den nynorske skrifttradisjonen 
    
(Kari Garshol Welle)
19.
Noregs Boklag - ei forlagssoge (Aud Skipenes)
20.
Spisse tenner i mjukt skinn. Hans Sande i ein nynorsk karnevalistisk tradisjon 
    
(Bjørg Angvik)  NB! UTSELD!
21.
Språket i teatret og teatret i språket. Om språkleg identitet ved Det Norske Teatret
     
(Gunhild Hovden Kvangarsnes)
22.
Ragnar Hovland - brot og kontinuitet. Sveve over vatna og den nynorske skriftkulturen
     (Ragnar Didrik Osdal)
23.
Demokratisk prøverom - analyse av eit ordskifte for born og ungdom gjennom 30 år
     
(Gudrun Kløve Juuhl)
24.
Eit nynorsk «gaeltacht» på Vestlandet? Irsk og nynorsk i eit språkdødperspektiv
     (Bjørg Nesje Nybø)
25. Det jordiske i Olav Aukrusts idédiktarunivers (Hilde Kathrine Thomassen)
26. Språk og identitet. SPRITT ÖSTERUT
27. Med nynorsk på leselista. Ein komparativ studie av lesevanar blant ungdommar på
      Sunnmøre og i Trøndelag (Hjalmar Eiksund)
28. Forvirring eller frigjering? Didaktikk og valfridom i nynorsk. Ei gransking av kjennskap
      og haldningar til valfridom ved fire vidaregåande skular i Møre og Romsdal
      (Anders Aanes)
29. Viljen til språk - Vilje til forskning. Nynorsk i bruk i utdanning og akademisk skriving
      (Marit Wadsten)


Til tinging