«Kompetanse for framtida»

Fortsatt valgt rektor ved Høgskulen i Volda

Publisert: 08.03.2017 09:40 av Per Straume

Styret ved Høgskulen i Volda har i dag bestemt at en skal fortsette med valgt rektor som styringsform. Det gjennom et knappest mulig flertall i styret.

I videovinduet over kan du se hele styremøtet fra 8. mars i opptak.

Med seks mot fem stemmer landet styret på innstillingen fra direktør Jacob Kjøde jr. om å holde fram med dagens styringsform som er valgt rektor og tilsatt direktør, hvor rektor også er styreleder. Alternativet med en tilsatt rektor, som også fungerer som direktør, men med en ekstern styreleder, ble altså stemt ned.

Prinsipielle veier tyngst

Rektor i dag, Johann Roppen, stemte for at en skulle fortsette med dagens ordning.

– Jeg er glad for at vi er ferdig med denne saken og det er godt at vi har kommet fram til en konklusjon i styret. For meg veier det prinsipielle tyngst, og jeg mener den beste løsningen er med den demokratiske og akademiske tradisjonen vi har hatt. Jeg kan ikke se at det skal være verdt det å skifte styreform nå, og at det skulle gjort oss bedre skodd til å løse de oppgavene som Høgskulen i Volda skal løse i framtida, sier Roppen.

Alle de fire eksterne styremedlemmene stemte for tilsatt rektor, i tillegg til studentrepresentant Mari Stavdal. 1. juni 2016 ble universitets- og høgskoleloven endret til at det er tilsatt rektor som er normalmodellen. Det betyr at det fremdeles er opp til hver enkelt institusjon å velge sin styringsform, slik Høgskulen i Volda gjorde onsdag.

Rolleproblematikk

Eksternt styremedlem, Terje Heggem, var sterkt uenig i beslutningen som ble tatt av styret.

– Jeg synes det er veldig trist at vi endte opp med fortsatt valgt rektor. Jeg har sittet i styret i fem år og det har vært et tilbakevendende problem med den delte rollen av rektor og styreleder. Det er med på å svekke dynamikken i styret, sier Heggem.

Også flere av de andre eksterne styremedlemmene tok i bruk argumentet om at det er problematisk med en rektor som også er styreleder.

– Med en ekstern styreleder ville en fått større nøytralitet, og en person med overblikk for samfunnets ytre interesser. En internt valgt rektor og styreleder vil være preget av historikken og skal i tillegg kanskje tilbake i en stilling på høgskolen etter endt rektorperiode. Mangel på uavhengighet er problematisk, og det tror jeg er grunnen til at flere institusjoner har gått for modellen med tilsatt rektor, sier Heggem, før han legger til at interne kandidater ved høgskolen naturlig nok også kunne ha søkt på stillingen som tilsatt rektor.

Forstår ikke problemet

Rektor Roppen følger ikke argumentasjonen til Heggem og flere der de peker på rektor/styreleder-rollen som et problem.

– Jeg ser ikke på det som problematisk. Nesten alle vedtakene som har blitt fattet i styret i min periode har vært enstemmige, sier Roppen.

Akademisk frihet

Flere av de interne styremedlemmene pekte på akademisk frihet for høgskolen som et argument for å holde fram med dagens ordning, uten en ekstern styreleder utpekt av Kunnskapsdepartementet. Det skjønner ikke Heggem stort av, når vi snakker med han rett etter at vedtaket er fattet.

– Jeg har i min tid i styret ikke vært med på å behandle en sak der den tematikken har vært oppe. Så det skjønner jeg lite av, sier Heggem, som fikk støtte av Kristin Marie Sørheim på dette punktet under diskusjonen i styret.

Tilsatte ble hørt

Alle tilsatte og studenter har blitt invitert til å svare på en spørreundersøkelse hvor det var to alternativer: 1) Fortsette med valgt rektor, 2) Tilsatt rektor.

Blant de ansatte svarte 65 prosent at de ønsker å fortsette med valgt rektor, mens 35 prosent vil ha tilsatt rektor. Studentene hadde et knapt flertall for valgt rektor med 53 prosent.

I sin innstilling gikk direktør Jacob Kjøde jr. inn for at en skal fortsett med valgt rektor.

Her kan du lese styrepapira for møtet 8. mars.

 

I tillegg til styringsstruktur-saken skal styret gjennom følgende saker:

 

Vedtakssaker:

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av protokoll fra styremøte 1/2017

Internregnskapet

Årsregnskapet/eksternregnskapet

Årsrapport for studiekvalitet for studieåret 2015‐2016

HMS‐årsrapport 2016 og HMS‐handlingsplan 2017

Kalling ‐ Jorunn Hetland ‐ professor

Kalling Oscar Westlund ‐ professor II Avdeling for mediefag

Årsrapport 2016‐2017

Ymse

Utlysning av stilling høgskoledirektør st.nr. 16/2017

Representanter til etatsstyringsmøte 3. mai 2017

 

Orienteringssak:

Orientering GLU