«Kunnskap for framtida»

Grupper

 

Det blir også på denne konferansen satt av god tid til gruppene under konferansen. Til venste følger en oversikt over gruppene som finnes i dag.

Abstract, en kort redegjørelse for hva paper skal handle om, sendes til gruppeleder, frist 25.juni

Paperet sendes til gruppeleder innen 8. oktober. Gruppeledelsen distribuerer det videre til gruppens medlemmer. Titler og abstracts (ikke papers) presenteres på nettsiden som ledd i gruppeprogrammet. Korrespondansen med gruppeledelsen (innsending av abstract og papers) skjer fortrinnsvis per e-post.

Retningslinjer for gruppene

Arbeidet i gruppene er i hovedsak innrettet mot å organisere diskusjoner rundt skriftlig fremlagte papers.

Med et paper mener vi et utkast til en akademisk artikkel på 12-20 sider (maks 25 sider, 12pkt, 1 1/2 linjeavst). (Et paper kan f.eks. ikke være et kapittel fra en allerede publisert bok.)

Organisering av gruppesesjonene

Normalt gis 30 minutter per paper: 5 min til å presentere paperet, 5-10 min til en kommentator og 15 min til allmenn diskusjon. Hvis det blir for mange papers i en gruppe, bør ledelsen vurdere å dele gruppa i noen av sesjonene (tematisk deling kan være aktuell).

Alle har rett til å presentere og få respons på engelsk eller norsk etter behov.


Her er de ulike gruppene: 


Gruppe 1: Internetts kultur og politikk

Gruppe 2: Medieretorikk, nyhetsformidling og politisk kommunikasjon

Gruppe 3: Mediebruk og resepsjon

Gruppe 4: Mediehistorie

Gruppe 5: De lokale, det globlae og det flerkulturelle

Gruppe 6: Massemedias struktur og økonomi

Gruppe 7: Fiksjon

Gruppe 8: Visuell kultur

Gruppe 9: Multiplattform-medier

Gruppe 10: Medie- og profesjonsetikk

Gruppe 11: Medienes lyd


Abstracts

Tilmeldte abstracts som skal legges fram i de enkelte gruppene finner du som en pdf-fil på siden til gruppen. To av gruppene, nr 1 og 11 er avlyst denne gangen, og eventuelle abstracts er overført til andre grupper.