Førelesarar

DAG ØYSTEIN NOME
lektor i pedagogikk, Universitetet i Agder. Hovedansvar for å koordinere pedagogikkundervisningen i barnehagelærerutdanningen. Hans PhD-prosjekt er knyttet til prosjektet «Hele barnet hele løpet» Prosjektet har mobbing i barnehagen som overordnet fokus og består av tre ulike delprosjekt. Dag sitt delprosjekt er basert på et etnografisk feltarbeid i to småbarnsavdelinger hvor målet er å undersøke hvordan barn og voksne samhandler i lek og andre frie situasjoner. Hensikten har vært å bidra med ny kunnskap om hvilke betingelser som bør være tilstede for å kunne forebygge mobbing i barnehagen senere.

CAMILLA ELINE ANDERSEN
Førsteamanuensis med PhD i Barnehagepedagogikk, Høgskolen i Hedmark. Hun har vært interessert i forskjellighet og mangfold over mange år, og arbeidet med denne tematikken i barnehager, i sin videre utdanning og skrivearbeider, i utdanning av barnehagelærere og også i sitt nylig fullførte doktorgradsarbeid der «rase» og profesjonalitet i tidlig barndom er kritiske tema. Hun er medforfatter for boken «Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen» (Gjervan et al. 2012), og har bidratt på flere måter til tenkning om hva pedagogikk og profesjonsutøvelse kan være i det som omtales som «et flerkulturelt samfunn». Hun er for tiden særlig interessert i hva filosofiske perspektiver på forskjellighet og mangfold kan bidra med i barnehagepedagogisk sammenheng.

LARS GULBRANDSEN
forsker ved forskningsinstituttet NOVA. Han er cand. polit fra 1972 og dr. philos fra 1982. Han har forsket på barnehager siden slutten av 1970-tallet. De første årene særlig om barnehagepolitikk, utbygging, tilbud, etterspørsel og fordeling av barnehageplasser. De siste årene har han særlig jobbet med kvalitet og barnehagenes personale. Fra 2012 til mars i år ledet han prosjektet Gode barnehager for barn i Norge, og han er fortsatt tilknyttet prosjektet som veileder og rådgiver. Han har også deltatt i evaluerings- og utredningsarbeid som Kontantstøtteevalueringen fra 2001, NOKUTevalueringen av førskolelærerutdanningen fra 2010 og barnehagelovutvalget fra 2012.

MÅLFRID BLEKA
rådgiver på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet barnehagelærer, har fordypning i Migrasjonspedagogikk 1 og Flerkulturelt arbeid i barnehage og skole 2, og master i barnehagepedagogikk. På NAFO arbeider hun med flerspråklige nettressurser og at flerkulturelle perspektiver skal ivaretas i barnehagens arbeid. Vi kjenner navnet hennes blant annet fra Temaheftet om språklig og kulturelt mangfold i barnehagen, der hun er forfatter av kapittelet om samarbeid med foreldre. Det samme temaet har hun bidratt med i boka «Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen» (Gjervan et al. 2012).

PÅL ROLAND
dr philos i utdanningsvitenskap og dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Forskningen er knyttet til innovasjon i skole og barnehage, klasseledelse, aggresjonsperspektivet og tidlig intervensjon. Han har lang erfaring fra store innovasjonsprosjekter som Respekt, Zero, De utfordrende barna og Være sammen. Være sammen er et innovasjonsprosjekt for barnehager, og over 1500 barnehager deltar i dette. Videre har han arbeidet med elever tilknyttet barne - og ungdomspsykiatrien gjennom flere år. Fra 2014 har han arbeidet mye med CIESL, som er et prosjekt tilknyttet et av forskningsrådets programmer (FINNUT). Hans fokus i dette arbeidet er hvordan organisasjoner kan stimulere pedagogers læring