«Kunnskap for framtida»

Rapportserien

Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda
ISSN 1891-5981

 
               
2017 2016 2015  2014  2013  2012  2011   2010


Vitskaplege og andre faglege arbeid på høgare nivå enn notat. Både forfattar og institusjon er fagleg ansvarlege for publikasjonen. Arbeida kan vere rapportar frå prosjekt/oppdragsverksemd eller reint teoretiske arbeid av eit visst omfang. Rapportane må vere godt gjennomarbeidde med omsyn til innhald, struktur og språk og innehalde referansar. Rapportane skal vere godkjende av anten dekan eller prosjektleiar eller annan fagperson dei har utpeika og FoU-leiar ved HVO.siste publikasjonar:

Nr. 84. Avisåret 2016. Sigurd Høst. 66 s.

Nr. 83. Samfunnsmessige konsekvensar ved etablering av hurtigbåtruta Vestkapp-Ålesund. Lars J. Halvorsen, Veronica K. Pilskog, Fredrik Hovland, Emilie L. Solberg og Ingrid H. Kvamstø. 28 s.

Nr. 82: Munnleg norsk og kinesiske studentar. Er studiekulturen frå heimlandet ei bru eller ein barriere i språklæringa? Reidun Aambø. 32 s.

Nr. 81: Fra Syria til det norske hus. Følgeevalueringen av prosjektet "NordicID" - fra sandaler til beksømsko. Lars Julius Halvorsen, Birgitte Fondevik, Lidun Hareide og Sarah Anderson. 33 s.

Nr. 80: Samarbeid om Inn på tunet. Marte Fanneløb Giskeødegård, Tobba Therkildsen Sudmann, Lars Julius Halvorsen, Ingebjørg Træland Børsheim, Rita Agdal og Finn Ove Båtevik. 72 s.

Nr. 79: Multikulturell arbeidsstokk hos en bedrift i endring. Marte Fanneløb Giskeødegård. 26 s.

Nr. 77: Avisåret 2015. Sigurd Høst. 74 s.

Nr. 76: Bachelor-kandidater i PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda. Asbjørn Kårstein. 78 s.

Nr. 75: Bachelor-kandidater i planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda.  Asbjørn Kårstein. 76 s.

Nr. 74: Danning i barnehagen - om det å vere menneske. Kva kan danning handle om i barnehagen? Bente Vatne og Silje Ims Lied. 20 s.

Nr. 73: Fylkeskommunens ansvar og oppgaver i regionalt folkehelsearbeid. Lars Julius Halvorsen, Asbjørn Kårstein og Randi Bergem. 38 s.

Nr. 72: Aftenpostens sjakkspalte fra 1887 til dags dato. Øystein Sande. 34 s.

Nr. 71: Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid. Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. Randi Bergem, Kari Bachmann, Lars Julius Halvorsen, Guri Kaurstad Skrove og Else Ragni Yttredal. 42 s.

Nr. 70: Inn på tunet. Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? Anne - Sofie Egset, Kjersti Straume og Marte Fanneløb Giskeødegård. 46 s.

Nr. 69: Med arbeidsform som pensum. Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud. 53 s.

Nr. 68: Omfang av felleselement i BSV-utdanningane - argumentasjon og konsekvens. Kåre Heggen, Øystein Henriksen og Lars Inge Terum. 109 s.

Nr. 67: Avisåret 2014. Sigurd Høst. 64 s.

Nr. 66: Hva betyr kjønn og kompetanse for hva fiskere gjør når de går i land? Gro Marit Grimsrud, Bjørn Tore Nystrand og Lovise Kvalsund Otterlei. 70 s.

Nr. 65: Muligheter og utfordringer ved en multikulturell arbeidsstokk på Ulstein verft. Marte Fanneløb Giskeødegård. 51 s.

Nr. 64: Aviser og digital betaling. Sigurd Høst. 46 s.

Nr. 63: Evaluering av "Karriere Sogn og Fjordane". Gro Marit Grimsrud, Lars Julius Halvorsen og Randi Bergem. 41 s.

Nr. 62: Byregionen Volda-Ørsta. Utfordringar og moglegheiter for regional utvikling og attraktivitet. Gro Marit Grimsrud, Marit Owren Nygård, Kjersti Straume og Knut Vareide. 123 s.

Nr. 61: Ålesundregionen. Integrert og fragmentert? Finn Ove Båtevik, Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud. 61 s.

Nr. 60: Khrono i krysspress. Paul Bjerke og Lars Julius Halvorsen. 68 s.

Nr. 59: Nye innbyggjarar, nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvadrarane. Finn Ove Båtevik, Gro Marit Grimsrud og Grete Netteland. 46 s.

Nr. 58: Alternativer for regionalt folkevalgt nivå. Jørgen Amdam, Lars Julius Halvorsen og Gunnvor Bakke. 82 s.

Nr. 57: Sjå under Andre skifter (Reidun Aambø: "Typisk norsk å være uhøflig?" - Polsk).

Nr. 56: Sjå under Andre skrifter (Reidun Aambø:"Typisk norsk å være uhøflig?" - Spansk).

Nr. 55: Eit spørsmål om verdiar, tillit og fleksibilitet. Else Ragni Yttredal, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff og Randi Bergem. 64 s.

Nr. 54: Ung på Sunnmøre. Rapport nr 2. Lars Jørgen Vik og Johann Roppen. 80 s.

Nr. 53: Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar. Gro Marit Grimsrud, Finn Ove Båtevik og Marte Fanneløb Giskeødegård. 42 s.

Nr. 52: Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar. Marte F. Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud. 66 s.

Nr. 51: MD201 Strategic Design ved Høgskulen i Volda. Thomas Lewe. 35 s.

Nr. 50: Kultur for sang og musikk? - et pilotprosjekt om systematisk bruk av musikk i demensomsorgen. Anne-Sofie Egset og Øystein Salhus. 29 s.

Nr. 49: Merkur leker ikke butikk. Lars Julius Halvorsen og Finn Ove Båtevik. 115 s. 

Nr. 48: Avisåret 2013. Sigurd Høst. 56 sider.

Nr. 47: Effektevaluering av INU-FSF - effektar for regionen, kommunane og bedriftene. Geirmund Dvergsdal og Else Ragni Yttredal. 48 s.

Nr. 46Eit heilskapleg tilbod. Evaluering av metodeutviklingsprosjektet "Arbeidsretta rehabilitering" ved Brisk kompetansesenter. Finn Ove Båtevik, Anne Natvig, Gunnvor Bakke og Randi Bergem. 21 s.

Nr. 45: Ung på Sunnmøre 2013. Lars Jørgen Vik og Johann Roppen. 77 s.

Nr. 44: Har kampanjen Ung & engasjert gitt høyere valgdeltakelse i 2011? Sigurd Høst. 21 s.

Nr. 43: JordmoraHeim -  mødrene sine erfaringarRandi Bergem og Gunnvor K. Bakke. 27 s.

Nr. 42: Flytting til og fra Rauma. En analyse av flytte- og boligmotiv hos innflyttere og utflyttere. Gro Marit Grimsrud. 45 s.

Nr. 41: Mediekandidatene ved Høgskulen i Volda – en undersøkelse blant kandidater uteksaminert 2007 - 2012Lars Julius Halvorsen. 50 s.

Nr. 40Utviklingstrekk i Nordfjord.
Finn Ove Båtevik, Geirmund Dvergsdal og Anne Natvig. 78 s.

Nr. 39: Regional attraktivitet – kartlegging av brukarerfaringar.
Geirmund Dvergsdal, Margrethe Eikrem Aarset og Finn Ove Båtevik. 72 s.

Nr. 38: Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid.
Finn Ove Båtevik, Else Ragni Yttredal og Marte Hanche-Olsen.  102 s.

Nr. 37: Avisåret 2012.
Sigurd Høst. 70 s.

Nr. 36: Når ein vidaregåande skule blir borte. Konsekvensar for lokalsamfunnet.
Finn Ove Båtevik, Gro Marit Grimsrud, Geirmund Dvergsdal og Margrethe Eikrem Aarset. 32 s.

Nr. 35: Kunsten å ha to fugler i hånden samtidig. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Sluttrapport.
Else Ragni Yttredal, Susanne Moen Ouff og Marte Hanche-Olsen. 81 s.

Nr. 34: Ekstremsport, business og bulyst. Om samanhengen mellom ekstremsport, reiseliv og busetting.
Else Ragni Yttredal, Geirmund Dvergsdal, Fredrik Sigurdh, Gunnvor Karita Bakke og Anne Natvik. 70 s.

Nr. 33: Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon. Når standardiserte tilbod ikkje strekk til?
Geirmund Dvergsdal, Finn Ove Båtevik og Margrethe Eikrem Aarset. 95 s.

Nr. 32: Utviklingstrekk på Indre Nordmøre
Finn Ove Båtevik, Geirmund Dvergsdal og Jørgen Amdam. Møreforsking  Volda. 94 s.

Nr. 31: Med satsing på fysisk aktivitet i SFO. Eit samarbeid mellom Bratteberg skule
og Høgskulen i Volda
.
Elisabeth Innselset. Høgskulen i Volda. 40 s.

Nr. 30: Læring i og gjennom kunstfag med fokus på musikk og språk. Didaktikk for barnehage og grunnskule.
Reidun Åslid Bjørlykke. Høgskulen i Volda. 50 s.

Nr. 29: Avisåret 2011.
Sigurd Høst. Høgskulen i Volda. 58 s.