«Kunnskap for framtida»

Forskingsutvalet (FU)

Forskingsutvalet er leia av rektor og har representantar frå dei fire avdelingane, stipendiatane og studenttinget. Møreforsking Volda AS er observatørar i Forskingsutvalet.

Høgskulestyret har fastsett følgjande mandat for Forskingsutvalet (Sak 4/2013):

 • Gje råd om tiltak og strategiar som kan heve kvaliteten på HVO sitt FoU-arbeid
 • Inspirere til FoU-aktivitet av høg kvalitet, nasjonal og internasjonal publisering, og utstrakt formidlingsverksemd
 • Gi råd om gode rammevilkår for FoU
 • Lage utkast til og følgje opp strategiplan for FoU-arbeidet
 • Lage årleg forskingsmelding som skal handsamast i styret
 • Stimulere til studentaktiv FoU-verksemd
 • Gje råd om stipendiatsatsing
 • Kvalitetssikre og prioritere søknader om eksterne midlar
 • Gi innstilling til styret om forskingsprisen
 • Tildele FoU-stipend
 • Tildele midlar til interne forskingsprogram
 • Godkjenne tildeling av interne FoU-poeng, og vurdere prinsippa for slik fordeling

Innkallingar, saklister og protkoll frå møta er tilgjengelege her.

Forretningsorden for forskingsutvalet.

Forskingsutvalet sine representantar f.o.m. 1.3. 2017:

Faste medlemmer:

Eining

Vara

Rektor Johann Roppen (leiar)

Rektoratet

Prorektor Jens Standal Groven

Dekan Odd   Ragnar Hunnes

ASH

Dosent Randi Bergem

Professor   Inger Marie Okkenhaug

ASH

Professor Finn Ove Båtevik

Dekan Arne Myklebust

AHL

Prodekan Anne Øie

Førsteamanuensis Arne Kåre Topphol

AHL

Førstelektor Birgitte Fondevik

Dekan Aud Folkestad (nestleiar)

AKF

Førsteamanuensis Ivar John Erdal

Førsteamanuensis   Kjetil L. Høydal

AKF

Førsteamanuensis Helga Synnevåg Løvoll

Dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn

AMF

Prodekan Paul Bjerke

Førsteamanuensis Idar Flo

AMF

Professor Henrik G. Bastiansen

Stipendiat Erlend Walseth

Stipendiatane

Stipendiat Anne Natvig

Oda Næs Skoglund

STIV

STIV

Sakshandsamar og skrivar:

 

 

FoU-koordinator Ola Teige

FoU-adm.

 

Observatørar:

 

 

Høgskuledirektør Karen Lomeland Jacobsen

Leiinga

 

Bibliotekleiar Henriette Hafsaas-Tsakos

Biblioteket

 

FoU-rådgivar Geir Tangen

FoU-adm.

 

 

 

 

 • Funksjonstida for dei fagleg tilsette representantane er fire år, frå 1. mars 2017 til 27. februar 2021.
 • Funksjonstida for stipendiatane er to år.
 • Funksjonstida for studentrepresentantane er eitt år.