Speed-prosjektet

Sofie Emilie Holmen

Eg er utdanna cand. philol frå Universitetet i Bergen og Strasbourg, med hovudfag i nordisk. Før eg kom til Høgskulen i Volda i 2010, arbeidde eg nokre år som norsklærar og språklærar i grunnskulen, vidaregåande skule og ved Universitetet i Bergen. Hovudtyngda av arbeidet mitt ved HVO er knytt til norskundervisning i lærarutdanningane, spesielt grunnskulelærarutdanninga. Dei faglege interessene mine innanfor norskdidaktikkfeltet inkluderer i første rekke grammatikkdidaktikk, skriveopplæring og norsk som andrespråk.

Eg har vore med i forskingsprosjektet «Minoritet og mangfold i lærerutdanning og skole»  (2012-2015) der eg har arbeidd med grammatikkdidaktikk og korleis ein kan førebu lærarstudentar på arbeid i ein fleirspråkleg skule.

Forskingsfeltet mitt i SPEED-prosjektet er først og fremst knytt til skriving.

E-postadresse: holmens@hivolda.no