Speed-prosjektet

Kari Nes

Jeg er tilsatt som dosent i pedagogikk ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Jeg er utdannet som lærer og spesialpedagog og har tidligere jobbet i skoleverket, BUP og PPT. I lærerutdanningen arbeider jeg mest på Master i tilpasset opplæring, der jeg også i flere år har vært studieleder. Forskningsinteressene og publikasjonene er særlig knyttet til tilpasset opplæring og inkludering. Blant annet deltok jeg i prosjekter i forskningsrådsprogrammene Reform 97-evalueringen og PRAKSISFOU. Siste publikasjon er Nes, K. og Sand, S. (2012). Vurdering som tilpasset opplæring? Engen, T. O. og P. Haug (red.). I klasserommet: studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt.

Sammen med Grete D. Berg ved Høgskulen i Volda koordinerte jeg i 5 år det nasjonale kompetansenettverket for tilpasset opplæring. Av utgivelsene i denne sammenheng kan nevnes Berg, G. D. og Nes, K. (red. ) (2010): Tilpasset opplæring – støtte til læring. Vallset: Oplandske Bokforlag. Internasjonalt har jeg deltatt i flere forskernettverk og FoU-prosjekter, sist som rådgiver i det europeiske prosjektet «Teacher Education for Inclusion» (European Agency for Development in Special Needs Education). Lokalt er jeg knyttet til innsatsområdet «Utdanning og diversitet» ved Høgskolen i Hedmark.

I SPEED-prosjektet er jeg spesielt interessert i hvordan masterstudentene kan bidra i prosjektet, i tillegg til spørsmål om inkludering sett i forhold til bruk av IKT og til spesielle elevgrupper som minoritetselever og elever med atferdsproblemer.

E-postadresse: kari.nes@inn.no