Speed-prosjektet

Hege Knudsmoen

Hege Knudsmoen er ansatt som høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark. Jeg holder også på med en Ph. D. studie i spesialpedagogikk om hvordan elever med problematferd blir henvist bort fra sitt ordinære opplæringstilbud som idéhistorien om en bestemt praksis. Har tidligere arbeidet som høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold og vært stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo. Før dette arbeidet som prosjektleder og rådgiver i Utdanningsdirektoratet, Læringssenteret og Nasjonalt læremiddelsenter med områdene læringsmiljø og tilpasset opplæring. Ved SePU er jeg involvert med de samme FoU områdene. Har blant annet ledet forskningsarbeidet – med rom for alle og blikk for den enkelte som nå implementeres som et utviklingsarbeid i Lillehammer kommune. Videre er jeg involvert i ulike FoU prosjekter om læringsmiljø og ledelse av læring, blant annet PRAKUT prosjektet Lærende regioner. Speed-prosjektet er midt i mitt forskningsinteressefelt og jeg vil særlig bidra med kartlegging av læringsmiljøet for å studere sammenhengen mellom spesialundervisning og vanlig undervisning.

E-postadresse: hege.knudsmoen@hihm.no