Speed-prosjektet

The function of special education, Speed-prosjektet

Prosjektplanen (samandrag)

Hovudsaka i prosjektet er å studere innhaldet i og utbytet av spesialundervisninga. Hovudproblemstillinga er formulert slik: Kva handlar spesialundervisning om, og kva funksjon har den?

For å svare på dette forskingsproblemet har vi fleire delproblemstillingar, mellom anna:

  • Korleis er spesialundervisning forstått i praksis?
  • Kva går spesialundervisninga ut på?
  • Kva skil spesialundervisning frå ordinær opplæring?
  • Kva slag elevar får spesialundervisning, og kva elevar får ikkje?
  • Korleis er spesialundervisninga organisert?
  • Kva samband er det mellom spesialundervisning og ordinær opplæring?
  • Kva er resultatet av spesialundervisninga?