«Kunnskap for framtida»

Forskingsgruppa Kultur og Helse

Økt   kunnskap om sammenhengene mellom kulturdeltakelse og helse tyder på at det er   mulig å bruke kunst- og kulturaktiviteter som et ledd i bekjempelsen av sosiale helseforskjeller, ensomhet og sosialt stigma. Mye tyder også på at kunstens egenverdi kan bidra til helsefremming og til å forebygge helseproblemer.  Redaktøren av British   Medical Journal hevder til og med at kunst og kultur kan være mer effektivt  enn medisin for helsen: «If health is about adaption, understanding and acceptance, then the arts may be more potent than anything medicine has to offer» (Brodzinski). Samtidig er det bred internasjonal enighet om at det trengs mer forskning på området for å forstå de komplekse årsakssammenhengene mellom kultur og helse (Knudtsen et. al., 2005, s. 3434; White, 2009 og  Brodzinski, 2011, s. 22).

Mål:

 • Å bidra til å utvikle ny kunnskap og ny innsikt om sammenhengene   mellom kunst og helse.
 • Å kartlegge og dokumentere eksisterende kultur- og helseinitiativ
 • Å utforske kunstens egenverdi i helsearbeid
 • Å utforske betydningen av the teaching artist i kunst- og   helsearbeid 

Forskningsgruppens   medlemmer:

Nasjonale   og internasjonale samarbeidspartnere:

 • Associate professor Theodor Stickley, University of  Nottingham
 • Associate professor Emma Brodzinski, University of  London
 • Ph.D  Anita Jensen, Hans Knudsen Instituttet
 • Fanny Holmin, Kunst, kultur og psykisk helse
 • Førsteamanuensis Linda Nesby, UiT

Forskningsgruppens   faglige aktivitet:

Diskusjonsforum,   faglige seminarer/konferanser, datasamling, utforske muligheten til å   utarbeide felles prosjektidéer, søknadsskriving, internasjonal konferanse?

Forskningsspørsmål:

 • Hva er sammenhengene mellom kultur, helse og well-being?
 • Hvilke forutsetninger må til for at kultur skal gi helse?
 • Hvilke byggende faktorer finnes i interaksjon med kunst (og kultur)?
 • Hvordan bruke kultur i en styrkeorientert tilnærming til «subjective   well-being»?
 • Hva betyr kultur- og   helseinitiativ for marginaliserte grupper?
 • Hvordan brukes kultur i helsearbeid i dag (kartlegging)
 • Er der forskjeller i helseeffekt mellom kulturell egenaktivitet og   mer passiv kulturforbruk?
 • Hvilke fellestrekk kan kunstspråkene bringe inn som viktige faktorer   i helse-/velvære-/livshåndteringsarbeid?
 • Hvilke konkrete undervisningspraksiser kan vi finne som effektivt   fremmer kunstens helse-, velvære- og livshåndteringsfunksjoner?