«Kunnskap for framtida»

Disputasar i 2013-2017

Pernille fiskerstrand

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 25. august 2017 (UiB). Avhandling: ”Fagspråk og språkfag – om møtet mellom skrivekulturane i norsk og samfunnsfag for elevar på Vg2 yrkesfag”.  Omtale på HVOs nettsider.

Stig J. Helset

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 18. august 2017 (UiB). Avhandling:  “Norm og røyndom – Ein statistisk studie av operative normer i det nynorske skriftspråket”. Omtale på HVOs nettsider.

SIV Elin Nord Sæbjørnsen (Fellesgrad)

Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde. Ph.D. 24. mars 2017. Fellesgrad Høgskolen i Molde - Høgskulen i Volda. Avhandling: Exploring Adolescent Service Users’ Subjective Views about Participation in «Responsible Teams» (Utforsking av unge brukarar sine subjektive syn på deltaking i ansvarsgrupper). Omtale på HVOs nettsider.

Kristin kibsgaard sjøhelle

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 12. desember 2016 (UiO). Avhandling: "Å skrive seg inn i språket. Ein intervensjonsstudie av nynorsk sidemålsopplæring for vidaregåande trinn." Omtale på HVOs nettsider.

IDAR FLO

Avdeling for mediefag. Ph.D. 21. oktober 2016 (UiO). Avhandling: "Et ugiendrivelig bevis på nazistenes barbari" - Rettsoppgjer, minneproduksjon og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945 - 1949. Omtale på HVOs nettsider.

Kristian EkelAND

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 8. september 2016 (UiT). Avhandling: “Hot emotions in cold landscapes. Towards spatial-emotional methodologies of interest development. Why research on Arctic winter tourism can ill afford to ignore the emotion of interest”. Omtale på HVOs nettsider.

Helga Synnevåg Løvoll

Avdeling for kulturfag. Ph.D. 24. august 2016 (UiB). Avhandling: “Inside the outdoor experience. On the distinction between pleasant and interesting feelings and their implication in the motivational process.” Omtale på HVOs nettsider.

Stine M. Ekornes

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 23. juni 2016 (UiO). Avhandling: "School Mental Health - Teacher Views. An Exploratory Study of Teacher's Perceived Role, Competence and Responsibility in Student Mental Health Promotion". Omtale på HVOs nettsider.

Kjersti Straume

Møreforsking Volda AS og Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 19. februar 2016 (UiB). Avhandling: "Interpretation-based land cover mapping; possibilities and challenges for rural land management". Omtale på HVOs nettsider.

Kjartan leer-salvesen

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 19. februar 2016 (UiA). Avhandling: "På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt". Omtale på HVOs nettsider.

Kolbein Halkjelsvik

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 17. november 2015 (NTNU). Avhandling: Legitimate Leadership Functions in Partnership Development Processes. Omtale på HVOs nettsider

Stein Helge solstad

Avdeling for kulturfag. Ph.D. 30. oktober 2015 (NMH). Avhandling: Strategies in jazz guitar improvisation. Omtale på HVOs nettsider.

Katrin lunde

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Dr.philos. 16. oktober 2015 (NTNU). Avhandling: Zur Frage der syntaktischen Gleichartigkeit von Konjunkten. Omtale på HVOs nettsider.

LIV INGRID ASKE Håberg

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 17. juni 2015 (UiO). Avhandling: Didaktisk arbeid i barnehagen. Kvalitativ studie av korleis assistenter og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubbOmtale på HVOs nettsider.

SILJE LOUISE DAHL

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 27. mars 2015 (NTNU). Avhandling: Ein forskjell som gjer ein forskjell? Forteljingar om cannabisbruk. Omtale på HVOs nettsider.

GERD SYLVI STEINNES

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 21. november 2014 (HiOA). Avhandling: Profesjonalitet under press? Ein studie om førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane. Omtale på HVOs nettsider.

Wenke Mork Rogne

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 14. november 2014 (UiO). Avhandling: På sporet av meining. Korleis unge lesarar arbeider med multiple, delvis motstridande tekstar. Ein empirisk mixed-methods-studie av sjuandeklassingar sine strategiske aktivitetar.". Omtale på HVOs nettsider.

PÅL HAMRE

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 15. august 2014 (UiB). Avhandling: Norskfaget og skjønnlitteraturen. Ein studie av norskfaglege normtekstar 1739-2013. Omtale på HVOs nettsider.

Liv GRETHE KINN

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 3. april 2014 (UiB). Avhandling: Round Trips to Work. Qualitative studies of how persons with severe mental illness experience work integration. Omtale på HVOs nettsider.

SIV MÅSEIDVÅG GAMLEM

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 11. mars 2014 (UiS). Avhandling: Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget. Omtale på HVOs nettsider.

Ellen LEXERØD Hovlid

Avdeling for mediefag. Ph.D. 21. februar 2014 (UiB).
Avhandling: Vern av privatlivets fred mot offentliggjøring. Omtale på HVOs nettsider.  

BJØRG NESJE NYBØ

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 13. desember 2013 (UiO). Avhandling: Skriftkulturen i ei språkleg revitalisering. Ei samanlikning av framveksten av irsk og nynorsk skriftkultur. Omtale på HVOs nettsider.

Bente hasle

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 21. juni 2013 (NTNU).
Avhandling: Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser – om foreldreskap når barn har psykiske vansker. (Bibsys). Omtale på HVOs nettsider.

SVERRE Kjetil rød

Avdeling for mediefag. Ph.D. 28. mai 2013 (NTNU).
Avhandling: Risk communication in relation to an imminent rockslide and tsunami. (Bibsys)

Harald E. Tafjord

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 26. april 2013 (UiO).
Avhandling: Conflict, Friends and Ideology: Aspects of Political Culture in Early Twelfth-Century Castile-Leon. (Bibsys). Omtale på HVOs nettsider.

Hilde opsal

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 22. mars 2013 (UiA).
Avhandling: Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomssteget: ein kasusstudie. (Bibsys)

Marit Ulvund

Avdeling for kulturfag. Ph.D. 14. mars 2013 (NTNU).
Avhandling: Echo Theatre. From Experience to Performance. (Bibsys)
Omtale på HVOs nettsider.

Pål Aam

Avdeling for mediefag. Ph.D. 1. mars 2013 (NTNU).
Avhandling: Fjernsynsforskaren - frå kritikar til innovatør. (Bibsys)
Omtale på HVOs nettsider.