«Kunnskap for framtida»

APA eksempelsamling

APA-stilen ved HVO (sitering, referanseliste)

NB! Ved referansar som vert skrivne over fleire linjer, skal alle linjene ha innrykk så nær som den første. På grunn av tekniske vanskar med redigeringsverktøyet, er dette dessverre ikkje gjennomført i eksempelsamlinga.

Bøker

Artiklar

Bok med éin forfattar

Artikkel med éin forfattar

Bok med to til fem forfattarar

Artikkel med to forfattarar

Bok med seks eller fleire forfattarar

Artikkel med tre til fem forfattarar

Bok med undertittel

Artikkel med seks eller fleire forfattarar

Bok med fleire utgåver

Artikkel frå elektronisk tidsskrift  med

eigen DOI

Bok med redaktør

Artikkel frå elektronisk tidsskrift utan

eigen DOI

Kapittel i bok med redaktør

Kva er ein DOI (Digital Object Identifier)?

Fleirbindsverk

Artikkel frå elektronisk tidsskrift i database

Sekundærkjelde

Artikkel frå avis

Elektronisk bok (e-bok)

 

Generelt

Offentlege kjelder

Fleire publikasjonar av same forfattar,

forskjellig år

Læreplan/rammeplan

Fleire publikasjonar av same forfattar,

same år

NOU

Fleire kjelder av ulike forfattarar

i éi tilvising

Stortingsmeldingar/
Meldingar til Stortinget

Forfattarar med dobbelt fornamn/

etternamn

Rundskriv

Usikker publikasjonsstad

Lover

Kjelde utan år

Forskrifter

Kjelde utan namngitt forfattar

Statistikk

Rapportar

Oppslagsverk

Forskingsrapport

Ordbok

Konferanserapport

Leksikon

Diverse kjelder

Musikk

Publikasjon frå organisasjon/institusjon

(utan personleg forfattar)

Musikk-CD

Mastergradsoppgåve/ doktorgradsavhandling

Notar – éin komponist

Upublisert materiale

Notar - samlingar

Bibelen, heilage skrifter

NETTside, wiki, blogg, e-post

Kompendium

Nettside

DVD

Wiki

Radioprogram/TV-program

Blogginnlegg

Film på Youtube

E-post

Videopodkast

Munnleg kommunikasjon

Lydpodkast

Førelesing

Bokmelding

Samtale, telefonsamtale, intervju

Filmmelding

 

Eksempelsamlinga byggjer på APA sin eigen manual:

American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American 
   Psychological Association
  (6. utg.). Washington, D.C.: APA.