«Kompetanse for framtida»

Ris og ros til HVO

Kvalitetsarbeid er ein kontinuerleg prosess som involverer alle tilsette og studentar. For å kunne forbetre oss er vi avhengig av at du seier di meining om korleis du opplever kvaliteten på ditt studium og din studiekvardag, dei administrative tenestene og sørvisen ved HVO.

Uønska hending - Ros og ris - Forbetring

Dette meldesystemet kan alle studentar bruke til å seie ifrå om ting som er bra eller ting som bør endrast, uønska hendingar, brot på rutinar m.m.

Fyll ut skjema så utfyllande som mogleg, og kom gjerne med framlegg til korleis problemet kan løysast. Husk å registrere namn, telefonnummer og e-postadresse. Anonyme meldingar blir ikkje behandla. Meldinga di vert sendt til studiedirektøren som sender den vidare til ansvarleg leiar.

Melding: *
Forslag til forbetring: *
Namn: *:
E-post: *