«Kompetanse for framtida»

Om eksamensdatoane ved Høgskulen i Volda

Her ved Høgskulen i Volda vert eksamensplanen kunngjort i føregåande semester. Eksamensdatoane vert kunngjort i Studentweb og på høgskulen sine nettsider. Det er den einskilde student sitt ansvar å sjekke datoane for dei emna ein melder seg til, og sørge for at det ikkje blir kollisjonar.

I forkant av kvart studieår vert det vedtatt ein «Kalender for studieåret» som gir oversikt over viktige fristar og datoar i det komande studieåret. Denne vert kunngjort på Høgskulen i Volda (HVO) sine nettsider i god tid før semesterstart.

I denne kalendaren finn ein m.a. opplysningar om eksamensperiodane ved HVO, og som student ved HVO må ein rekne med at eksamen vert lagt innanfor desse periodane.

Opne eksamensplan i nettlesar Google Chrome.
EKSAMENSPLAN FOR KONTINUASJONSEMNER VÅREN 2016
EKSAMENSPLAN FOR ORDINÆRE EMNER VÅREN 2016
EKSAMENSPLAN FOR ORDINÆRE EMNER HAUSTEN 2015
EKSAMENSPLAN FOR KONTINUASJONSEMNER HAUSTEN 2015

Kontinuasjonseksamenar avviklast i veke 40 og veke 10 studieåret 2015-2016. Det kan forekome unntak.

Romplassering:

Romplassering for skriftlege eksamenar våren 2016
NB! Romplassering gjeld berre fagleg tilsette, studentane skal sjekke si romplassering i StudentWeb