«Kompetanse for framtida»

Om PC bruk

Rettigheter

Som student ved HVO har du tilgang til en mengde IT-utstyr, som PC’er, skrivere, nettverk o.l. Utstyret skal bistå deg i både praktisk og teoretisk arbeid i dine studier, og vi håper du får god nytte av det. Vi har laget et sett med retningslinjer for bruken av dette utstyret og de IT-tjenestene du har tilgang til her ved HVO. Disse er primært laget for å forenkle hverdagen til både deg som student og for oss som skal ”drifte” miljøet. Vi håper du setter deg inn i disse retningslinjene, og følger dem – til vårt felles beste.

HVO baserer IT-tjenesten overfor studentene i stor grad på tillit og ansvar, og forventer og forlanger at våre studenter respekterer disse retningslinjene og behandler utstyret med den nødvendige forsiktighet.

Studentkonto, passord o.l.

Alle studenter ved HVO får tildelt et brukernavn og passord som gir tilgang til nettverket. Dette brukernavnet og passordet er strengt personlig, og hver student plikter å beskytte disse slik at andre ikke får tilgang til dem. Studenter som tror at andre brukere har hatt tilgang til deres konto eller filer uten tillatelse, må øyeblikkelig melde fra om dette til ansatte ved IT-tjenesten.

Bruk av datarom

Datarommene er å betrakte som arbeidsrom, der det skal være mulig å konsentrere seg om arbeidet. Rommene brukes til ulike kurs, og kan noen ganger være reservert, eller gitt fortrinnsrett til intensivt studiearbeid. Reservasjoner annonseres ved eller på dørene til datarommene. Ved behov for å ta et datarom til eksamensavvikling har selvsagt eksamen fortrinnsrett foran annen bruk.

Etiske kjøreregler

Det er ikke tillatt å benytte datautstyr til å plage andre. Dette inkluderer bruk av fornærmende eller uanstendig e-post eller news, klussing med andres filer og innlogging på andres utstyr. Generelt sett er du ansvarlig for at din konto brukes på en riktig og forsvarlig måte. Du kan selv bli stilt til ansvar hvis din konto har vært brukt til uakseptabel virksomhet.

I henhold til Uninett’s etiske retningslinjer for bruk at nettverksressurser, anses det som uetisk og ikke akseptabelt dersom man:

- søker urettmessig tilgang til ressurser på nettet.

- skjuler sin identitet, unntatt når slik tildekking er eksplisitt tillatt.

- bryter med nettenes regler for akseptabelt bruk.

- sløser med ressurser (mennesker, kommunikasjonskapasitet, datautstyr)

- ødelegger innhold eller struktur i datalagret informasjon.

- bryter andre brukeres rett til personvern.

- fornærmer eller forulemper andre brukere.

Dersom det skjer brudd på reglene er det den interne institusjons ansvar å stoppe slik bruk og søke å forhindre gjentakelser i framtiden. Hvis regelbruddene gjentar seg eller disse er av særlig alvorlig karakter, kan UNINETT velge å stenge institusjonen ute fra nettet for en tid eller i verste fall på permanent basis.

Elektronisk post

Som student ved HVO får du egen epost-konto. Husk å kontrollere din e-post jevnlig, og slett meldinger så snart du ikke har bruk for dem lenger.

HVO sensurerer ikke e-post- eller newsmeldinger med unntak av "spam"-filtrering, men reserverer seg derimot retten til å begrense aksessen til e-post og news-systemene. Din e-postadresse vil være ”brukernavn @hivolda.no", og kan derfor være med på å identifisere både deg selv og HVO. Kommersiell bruk av e-post eller news er ikke tillatt.

Merk: Etter endt studium vil  tilgong til e-post og andre Ikt-tenester bli terminert etter 3 månadar.

Mat og drikke

Det er ikke under noen omstendighet tillatt å spise og drikke på datarommene.

Misbruk

Av sikkerhetsmessige årsaker vil all trafikk på nettverket ved HVO bli monitorert. Dette gjøres for å hindre innbrudd (hacking) og virusangrep. Videre skal dette arbeidet hindre misbruk av systemene som f.eks. lagring og deling av pornografisk materiale, musikk, filmer og annet uautorisert materiale, samt øvrig materiale som er i strid med norsk lov. Monitoreringen innebærer ikke at HVO kontrollerer innhold i e-post eller studentenes personlige mapper på nettverket, med mindre studenten selv eller annen autorisert rettsinstans godkjenner slik kontroll. HVO har rett til å stenge studentkontoer på nettverket ved mistanke om slik misbruk, og vil tilstrebe å undersøke saken snarest mulig, slik at evt. åpning av kontoen kan skje raskt. Ved gjentatt misbruk, eller hvis studenten nekter å etterkomme HVOs krav, vil HVO vurdere å stenge kontoen permanent.


Til slutt:

En grei tommelfingerregel å huske er at ”ikke alt som er mulig er tillatt”. HVO oppfordrer til bruk av sunn fornuft og ”normal folkeskikk”.

Har du problemer med bruk av IT-tjenestene – ta kontakt med oraklet eller IT-tjenesten forøvrig i 3. etasje på Berte Kanutte-bygget. Se oppslag på kontordøren for åpningstider eller se mer på Datahjelp/orakeltjenesten.